İlan Bilgisi

wave

26.05.2021 tarihili Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Yöneylem Anabilim Dalı
Profesör 1 Sağlık Harcamaları, Döviz Kuru, Panel Veri Analizi, Feder-Ram Modeli alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Makro İktisat alanında Doçent unvanını almış olmak. Ekonomik ve Politik Risk, Politik İstikrar ve Küreselleşme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
Profesör 1 Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak. Makro Alg Biyoteknolojisi ve Makro Alg Yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
4 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Kapsayıcı ve kaynaştırma eğitimi ile yönetsel etkililik konularında çalışmalar yapmış olmak.
5 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
6 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olmak. Cumhuriyet Tarihi alanında ve Çanakkale Savaşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türk Dili grameri alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) bilim alanında almış olmak. Çocuklara İngilizce Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Doçent 1 Langmuir-Blodgett ince film yöntemiyle gaz sensörü üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Anorganik Kimya alanında almış olup, schiff bazlarının sensör özellikleri ve biyolojik aktiviteleri konularinda çalışmalar yapmış olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Moleküler Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. İnflamasyon ve nöroinflamasyona karşı ilaç öncü bileşikler belirleme ve geliştirme üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Askeri tarih, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye’de genel seçimler konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Doçent 1 Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olup, eleştiri ve Türk tiyatrosuna dair çalışmalar yapmış olmak.
15 Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Profesör 1 Sanatta Yeterliliğini ve doçentlik ünvanını Resim anasanat dalında almış olmak.
16 Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Doçent 1 Sanatta Yeterliliğini ve doçentlik ünvanını Resim anasanat dalında almış olmak.
17 İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İslam Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Cahiliye Dönemi ve Emeviler Dönemine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
18 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı bilim alanında almış olmak. Peyzaj Planlama, Kırsal Turizm Planlaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentlik ünvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Gıdalarda taşıma hasarı, oksijen tutucular ve klordioksit ile gıda muhafazası konularında çalışmalar yapmış olmak.
20 Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Profesör 1 Kiral katalizör geliştirme ve uygulama, aziridin ve fosfonat konularında çalışmalar yapmış olmak.
21 Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
Maden İşletme Anabilim Dalı
Doçent 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Asit maden drenajı, jeotermal ve çevresel etki konularında çalışmalar yapmış olmak.
22 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Hemodinamik parametreler üzerine çalışma yapmış olmak.
23 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Profesör 1 Enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, yakınsama ve doğrusal olmayan panel veri ekonometrisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
24 Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçent unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış olmak. Öğretme motivasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
25 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Deneysel Plörodezis Modelinde sık kullanılan ajanların karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
26 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 Çocuklarda atopik hastalıklarla ilgili (astım, besin alerjisi, ilaç alerjisi) çalışmalar yapmış olmak ve Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Yandal Uzmanı olmak.
27 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Ankilozan spondilitli hastalarda paravertebral kas tarafını ve yağlı dejenerasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak. Anti TNF-alfa ilaç kullanan hastaların izlemi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Ulusal FTR yeterlilik kurulu sertikası olmak.
28 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Profesör 1 Halk sağlığı, çiftçi sağlığı, zoonozlar, veteriner halk sağlığı, hayvan destekli terapiler ve aktiviteler konularında çalışmalar ve projeler yapmış olmak.
29 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kanser hücre hatları ile moleküler biyoloji laboratuvarında araştırma yapma deneyimine sahip olmak.
30 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Koroner venler ve koroner ven akımları ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapmış olmak.
31 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Profesör 1 Nükleer Tıp Doçenti olmak. Koroner kollateral dolaşım ve kanser dokusu epigenetiği alanında multidisipliner çalışmalar yapmış olmak.
32 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Yoğun Bakım Hastalarında Toraks BT Görüntüleme ile ilgili çalışması olmak. KOAH Hastalarında Toraks BT ve Paravertebral Kasların değerlendirilmesi hakkında çalışması olmak ve Kardiak Görüntüleme Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
33 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Beyin Kimyasıyla ilgili İn Vivo çalışmalar yapmış olmak.
34 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Fizyoloji (Tıp) alanında almış olmak. Egzersiz fizyolojisi ve sinir sistemi alanında çalışma yapmış olmak.
35 Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanında yayın yapmış olmak.
36 Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Gastronomi ve Kültürlerarası Araştırmalar alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
37 Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Doçent 1 Meyve türlerinin hasat sonrası muhafazası konularında çalışmalar yapmış olmak.
38 Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Tarım İşletmeciliği alanında almış olmak. Bitkisel Üretimde Maliyet Analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
39 Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
Doçent 1 Bitkilerde tuz ve ağır metallerin DNA hasarı, antioksidan sistem ve gen ekspresyonu üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
40 Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı
Doçent 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tüketici davranışları konularında çalışma yapmış olmak.
41 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Turist Rehberliği
Doçent 1 Doçentliğini turizm alanında almış olmak. Sürdürülebilir turizm ve kültürel miras konularında çalışmalar yapmış olmak.
42 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Spor Yönetimi
Doçent 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış olmak.
43 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Spor Yönetimi
Doçent 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış olmak.
44 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Profesör 1 Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Çift kabuklu yumuşakçaların avcılığı, arındırılması ve hijyenik kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
45 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Doçent 1 Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Yumurta ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
46 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Biyokimya
Doçent 1 Kimya alanında doçentlik ünvanını almış olmak.
47 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi
Doçent 1 Temel Eğitim (Fen Bilgisi) alanında doçentlik ünvanını almış olmak.