İlan Bilgisi

wave

14.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Finans alanında almış olmak. Küresel Kriz ve uluslararası parasal sistem konularında çalışmaları olmak.
2 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Protetik Diş Tedavisi alanında Doktora/Uzmanlık yapmış olmak.Zirkonya dayanımı, ER Cr YSGG laser ve fiber postlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
3 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak. Diş hekimliğinde obezite ve morbid obezite üzerine klinik çalışma yapmış olmak.
4 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Kimya eğitimi alanında Çevre ve Enerji Konuları ile Kimya alanında Polimer konusunda çalışmalar yapmış olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentlik ünvanını Arkeoloji alanında almış olmak. Numismatik konusunda çalışmalar yapmış olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentlik unvanını Bakteriyoloji alanında almış olmak. Su kirliliği, Antimikrobiyal aktivite, Sürüngen Mikrobiyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentligini Biyoloji bilim dalından almış ve Adli Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
8 Fen Edebiyat Fakültesi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktorasını Japon Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Dilbilimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Japon Sözlükleri ve Sözlükbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Türk halk bilimi alanından almış olmak. Alevilik-Bektaşilik kültürü ve kadın folkloru alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
10 Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Profesör 1 Ahmet Yesevî tasavvuf ekolü ve Anadolu mutasavvıfları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Popüler kültür ve tüketim kültürü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
11 Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Moda Tasarımı Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kadın modasında Batılılaşma ve inanç ile Osmanlı kadın modası konularında çalışma yapmış olmak.
12 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İbn Hazm ve Sahabe tefsiri üzerine çalışma yapmış olmak.
13 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Plastik Sanatlar (Fotoğraf Sanat Alanı) alanında Doçent Unvanını almış olmak. Fotojurnalizm konusu hakkında çalışması olmak.
14 İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Sinema Anabilim Dalı
Doçent 1 Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak. Alman sineması, sesli betimleme ve medya pedagojisi üzerine çalışmaları olmak.
15 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doğal Dil İşleme ve Görüntü İşleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16 Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Optik ve optoelektronik konularında bilimsel projeler yapmış olmak ve ferroelektrik malzemelerin faz geçişleri konusunda uluslararası indeksli yayınları olmak.
17 Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini malzeme ve metalürji mühendisliği bilim dalında almış olmak. Biyomalzemeler ve korozyon konularında uluslararası indeksli yayınlar yapmış olmak. Biyomalzemeler konusunda bilimsel proje (TÜBİTAK, Bakanlık) yapmış olmak.
18 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Muhasebe ve finansman alanında doktora yapmış olmak. Kurumsal finansman, belirsizlik, hisse senedi getirileri ve finansal raporlama alanlarında çalışmaları olmak.
19 Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Serebral Palsili Bireylerde Egzersizin Etkisi ve Hipokinetik Hastalıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.
21 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanında yapmış olmak. Fundus fotoğraflaması ile retina hastalıkları ve risk faktörleri konusunda araştırmalar yapmış olmak. Göz içi basıncı, oküler yüzey ve oküler allerji konusunda çalışmaları bulunmak.
22 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Floresan in situ fibridizasyon ve polimer zincir reaksiyonu yöntemleri ile moleküler çalışmalar yapmış olmak. Baş boyun ve gilial tümörler alanında çalışma yapmış olmak.
23 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Aile hekimliği uzmanı olmak ve aşı karşıtlığı alanında araştırması bulunmak.
24 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Deri tümörleri ve alerjik kontakt dermatit konularında çalışma yapmış olmak.
25 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Anaerobik bakteriyoloji viral hepatit ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
26 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Osteomyelit, kistik ekinokok ve hepatit C enfeksiyonları alanında çalışması olmak.
27 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İç hastalıkları uzmanı olmak. Tiroidit ve diyabetes mellitus konusunda çalışma yapmış olmak.
28 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Nöroloji alanında Doçent olmak, Hareket bozuklukları ve kognitif nöroloji alanında çalışma yapmış olmak.
29 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak ve klinik araştırmalar alanında çalışma yapmış olmak.
30 Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Turizm bilim alanından Doçent ünvanı almış olmak. Turizm ve Kent kimliği, Yetenek yönetim ve duygusal emek alanlarında çalışmaları olmak.
31 Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Doçent 1 Ilıman iklim meyve türlerinde anaçların uçucu aroma bileşikleri üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.
32 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Ses Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sanatta yeterlik çalışmasını gitar sanat dalı üzerine yapmış olmak, gitar ve eşlik alanında çalışmaları olmak.
33 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fen bilgisi eğitiminde doktora yapmış olup, yaratıcı problem çözme, analoji, anlam oluşturma, üstbilişsel stratejilerle destekli öğretim ve öğretim teknolojilerinin kullanılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
34 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Spor Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Fiziksel uygunluk, fiziksel aktivite, otofaji ve yaşlılar üzerine çalışma yapmış olmak.
35 Çan Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) döngüsü yöntemi ile çöp gazından metan saflaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
36 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Bölümü
Eczane Hizmetleri
Dr. Öğr. Üyesi 1 Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Kişiye Özel İlaç Tedavisi, Akılcı İlaç Kullanımı ve Bireyselleştirilmiş Tıp alanlarında çalışma yapıyor olmak. Biyolojik materyallerde kromatografik yöntemlerle ilaç ve madde analizi yapabiliyor olmak.
37 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak. Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları, okul zorbalığı, okula bağlanma ve çok kültürlülük üzerine çalışmalar yapmış olmak.
38 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hidrolik Bilim Dalı’nda Doktora yapmış olmak ve Temas Tankları üzerine çalışmalar yapmış olmak.