İlan Bilgisi

wave

28.10.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLAN LİSTESİ

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2021 - 30.11.2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İş Tanımı                                                 Adet          Aylık Brüt Sözleşme Ücret Katsayısı Tavanı      Çalışma Süresi

Kıdemli Yazılım Uzmanı (Web, Mobil)       1                                 2,0 katına kadar                              Tam Zamanlı

Kıdemli Yazılım Uzmanı (C#)                      1                                 2,0 katına kadar                              Tam Zamanlı

Sistem Yönetim Uzmanı                             1                                 2,0 katına kadar                              Tam Zamanlı

Bilgi Güvenliği Ağ Uzmanı                         1                                 2,0 katına kadar                              Tam Zamanlı

 

ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) 7315 sayılı Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

ğ) Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

 

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

 KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (WEB, MOBİL) (1 Kişi- 2,0 Katına Kadar)

 1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalıdır.
 2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
 3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
 4. Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır.
 5. Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
 6. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir.
 7. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 8. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
 9. İleri seviyede PHP diline hâkim olmalı ve bir proje geliştirdiğini belgelendirmelidir.
 10. ReactNative veya hibrit mobil framework kütüphanelerinde en az birinde tecrübe sahibi olmak.
 11. Python veya  JAVA dillerinde tecrübesi bulunmak.
 12. Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır.
 13. Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 14. Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir.
 15. Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanları hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.
 16. GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 17. Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme yapabilmelidir.
 18. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
 19. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 20. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 21. Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmelidir.
 22. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 23. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
 24. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

 

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (C#) (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 2. SOAP ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
 4. C# programlama diliyle proje geliştirmiş olmak ve C# ile en az 1 büyük ölçekli proje(en az 1000 kullanıcılı) yazılım geliştirdiğini belgelemek (kanıtlamak).
 5. Python veya Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 6. PHP konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 7. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
 8. SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 9. Gömülü İşletim Sistemleri (Embedded) ve ARM cihazlar hakkında yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmalıdır.
 10. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 11. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 13. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 14. SQL dilini iyi kullanabilmek ve veri tabanı tasarımında tecrübe sahibi olmak.
 15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 16. Temassız Kart Sistemleri (NFC, MİFARE) tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.
 17. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

 

SİSTEM UZMANI (1 Kişi - 2,0 Katına Kadar)

 1. En az 2000 kullanıcılı Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Linux Server (Debian, CentOS güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
 2. Linux ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Apache, Nginx, File Server, SSH sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Microsoft Windows Group Policy Object (GPO) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Windows 7/8/10 ve SERVER işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Python programla ve Bash Script konularında bilgi ve tecrübe sahip olmak,
 6. Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
 7. Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,
 8. Sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 9. Tercihen VMware veya XEN sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
 10. Linux Sunucu kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 11. Tercihen routing, switching, LAN, wireless LAN, VPN, Radius kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 12. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 13. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ AĞ UZMANI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar) 

 1. Bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 6. Sunucu kurabilmek ve sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
 7. Sanallaştırma sistemlerine hakim tercihen Vmware konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Linux, Microsoft, MacOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. SIEM sistemleri konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak, Syslog, rsyslog, tail2syslog, msrpc, wincollect vb. servis ve protokollere hakim olmak,
 10. Logların anlamlandırılması konusunda tecrübe sahibi olmak, Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilmek ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilmek,
 12. Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 13. Microsoft, Linux, AIX, Firewall ve network cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,LDAP, AD entegrasyon ve log yönetimleri konularına hakim olmak,
 14. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR, KVKK ve NIST konularına hakim olmak,
 15. Hassas verileri siber saldırganlardan korunmak için güvenlik önlemleri planlayıp yürütebilmek,
 16. Antivirüs yazılımı, saldırı tespit araçları, güvenlik duvarları ve içerik filtreleme ile ilgili uygulamalara hakim olmak,
 17. Risk değerlendirme raporu hazırlayabilmek,
 18. Güvenlik süreçlerini izleyebilmek, oluşturabilmek ve yönetebilmek, iç denetim çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 19. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
 20. Tercihen Check Point Certified Security Expert (CCSE), Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) veya Fortinet Certified Network Security Professional güvenlik ürünü sertifikalarından birine sahip olmak.

 

SINAV KONULARI 

Kıdemli Yazılım Uzmanı (Web, Mobil)

PHP Programlama Dili, SQL Sorgusu, GIT,  Javascript, Html, Css, Sql Veritabanları, jQuery, Mobil Uygulamalar, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları, Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojiler.

Kıdemli Yazılım Uzmanı (C#)

C# Programla Dili, SQL Sorguları, Python, JAVA, Gömülü Sistemler, Temassız Ödeme Teknolojileri

Sistem Yönetim Uzmanı

Linux Server, Veri Depolama Üniteleri, SAN Anahtarlama, Python Script ve Bash Script, Sanallaştırma Sistemleri.

Bilgi Güvenliği Ağ Uzmanı

Ağ Cihazları, Firewall, Linux vb. İşletim Sistemleri, Vmware, Syslog, ISO27001, Bilgi Güvenliği (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi)

 

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET  

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

 

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvurularını 28.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)                      

Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir.

- Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1.    Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine bildiğine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

2.    Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

3.    Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

4.    Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

5.    Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

6.    Varsa KPSS sonuç belgesi

7.    Varsa Yabancı Dil Belgesi

8.    Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

9.    Erkek Adaylar İçin  Askerlik  İle  İlişiği  Bulunmadığına  İlişkin  Belge  :  QR  kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

 

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen (taslak) hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar 15.11.2021 tarihinde personel.comu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı/uygulama sınavı 29.11.2021 saat 09:00’da, sözlü sınav 30.11.2021 tarihinde saat 09:00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu yerleşkesi Turizm Fakültesi 4. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası) yapılacaktır.

 

VI. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü   sınav   sonucunda   100   tam   puan   üzerinden   70   ve   üstü   puan   alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

 

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav   sonucunda   başarılı   olanlar, 06.12.2021   tarihinde   personel.comu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

 

İlan olunur.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Rektörlük
Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilişim Personeli 1 Kıdemli Yazılım Uzmanı (Web, Mobil)
2 Rektörlük
Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilişim Personeli 1 Kıdemli Yazılım Uzmanı (C#)
3 Rektörlük
Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilişim Personeli 1 Sistem Yönetim Uzmanı
4 Rektörlük
Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilişim Personeli 1 Bilgi Güvenliği Ağ Uzmanı