İlan Bilgisi

wave

28.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

         Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.  maddesinde  belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve  30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro  ve Usulü Hakkında  2  Sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  ve

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  

belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

          Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

GENEL ŞARTLAR

          1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

            b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;  adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci

alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı 

ile öğrenci alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti 

hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

          2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

          3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 

istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

          1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede

yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren

2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

           2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

         3. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 

tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR

          Öncelikli alan olarak ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere

üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

NOT : Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

        1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim

kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

          2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim

elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi                                  : 28.12.2021

Başvuru Bitiş Tarihi                                        : 11.01.2022

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi          : 13.01.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Tarihi    : 14.01.2022

İtiraz Sonuçlarının İlan Tarihi                            : 17.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi                                           : 19.01.2022

Sınav Giriş Yerleri                                            : İlgili Birimlerde

Giriş Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi                    : 21.01.2022

Giriş Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi                : 24.01.2022

İtiraz Sonuçlarının Açıklanma Tarihi                   : 26.01.2022

NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER:

          1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)

          2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri

          3- Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi

          4- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)

          5- Onaylı not transkripti  (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)

          6- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

          7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

          8- ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)

          9- Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

        10- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)

        11- Adli Sicil Kaydı

        12- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler

        13- İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 2 Özel eğitim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Lisans derecesini Psikoloji alanında almış olmak. Deneysel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Bilim ya da Sinirbilim alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
4 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Animasyon ve Oyun Tasarımı Anasanat Dalı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Grafik veya Grafik Tasarımı Bölümü lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
5 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
6 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Çevre Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Aynı alanda doktora yapıyor olmak.
7 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
8 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Ebelik veya Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak.
10 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Matematik, Matematik Mühendisliği veya Sayısal Yöntemler alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
11 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
12 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoloji (Tıp) alanında doktora yapıyor olmak veya Fizyoloji (Tıp) alanında tezli yüksek lisansını yapmış olmak ve Fizyoloji (Tıp) alanında doktora yapıyor olmak.
13 Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü
Yabancı Diller Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) 1 İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Dilbilim alanında lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
14 Biga Meslek Yüksekokulu
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Mobilya ve Dekorasyon
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği veya Ormancılık ve Çevre Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
15 Çan Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Enerji Teknolojileri, Enerji Bilim ve Teknoloji, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında yüksek lisans sonrası en az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak.
16 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Maliye Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
17 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
18 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Jeodinamik alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
19 Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Sualtı Teknolojisi Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Birinci Sınıf Dalgıç Belgesi, Basınç (Tazyik) Odası Operatörü Belgesi ve en az 2 yıldız Dalış Eğitmeni Belgesine sahip olmak.
20 Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Sualtı Teknolojisi Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Birinci Sınıf Dalgıç Belgesi, Basınç (Tazyik) Odası Operatörü Belgesi, Dalış Öğretmeni Belgesi, Advanced Rebreather Diver Belgesi ve Advanced Trimix Diver Belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak.
21 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Turizm İşletmeciliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.