İlan Bilgisi

wave

21.03.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Genel Şartlar:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 • KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Özel Şartlar:

 • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
 • Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
 • Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
 • Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
 • Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
 • Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
 • Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için her pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapacaklardır.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boy-kg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşire 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
2 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşire 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
3 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine Sahip olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 7 (yedi) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek
4 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı-Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO IEC 17020 Standardı Eğitimi Belgesine Sahip olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
5 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı-Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 5 (Beş) yıl deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
6 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 4 (dört) yıl yoğunbakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
7 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Teknikeri 2 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
8 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Teknikeri 1 İlk ve Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ambulans ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17021-1 Eğitimi Belgesine Sahip olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
9 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO 15189 Eğitimi Belgesine Sahip olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
10 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.
11 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 Sosyoloji, Tarih, İstatistik, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans programlarının birinden mezun olmak. TS EN ISO/IEC17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.
12 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni Medya, Gazetecilik, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim Medya ve İletişim, Fotoğraf, İletişim ve Tasarım, Sinema ve Televizyon Lisans programlarının birinden mezun olmak.
13 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar Lisans programlarının birinden mezun olmak. TS EN ISO/IEC17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak.
14 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lisans programlarının birinden mezun olmak.
15 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
16 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Büro Personeli 1 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Sosyal Güvenlik, Bilgi Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Medya ve İletişim, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 10 (on) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
17 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tekniker 1 Sualtı Teknolojileri önlisans programından mezun olmak. Basınç Odası (Tazyik Odası) Belgesine ve 1. Sınıf Dalgıç Belgesine sahip olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
18 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tekniker 1 Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
19 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tekniker 1 Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
20 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknisyen 1 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından mezun olmak.
21 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknisyen 1 Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık dallarından mezun olmak.
22 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknisyen 1 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Asansör Sistemleri dallarının birinden mezun olmak.
23 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknisyen 1 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
24 Rektörlük
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik
Teknisyen 1 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak.
25 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Rektörlüğe Bağlı Tüm Birimler
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 8 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. Geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/ Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı/silahsız). 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)
26 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Rektörlüğe Bağlı Tüm Birimler
Destek Personeli (Temizlik-Erkek) 6 Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
27 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Rektörlüğe Bağlı Tüm Birimler
Destek Personeli (Temizlik-Kadın) 3 Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.