İlan Bilgisi

wave

11.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı

             Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro  ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve  Araştırma Görevlisi alınacaktır.  
             Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik  bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)                                                            
             Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

GENEL ŞARTLAR

        1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

            b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;  adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

        2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

        3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

        1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

        2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

        3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURULARI

        14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına  başvurularında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

NOT : Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

        1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

        2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi  kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 SINAV TAKVİMİ

 Başvuru Başlama Tarihi                          : 11.09.2020

 Başvuru Bitiş Tarihi                                : 25.09.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  : 01.10.2020

Giriş Sınavı Tarihi                                   : 05.10.2020

Sınav Giriş Yerleri                                   : İlgili Birimlerde

Sonuç Açıklama Tarihi                            : 08.10.2020

NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası Ticaret ve Lojistik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İktisat Bölümü mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Animasyon ve Oyun Tasarımı Anasanat Dalı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Çizgi Film ve Animasyon Bölümü lisans mezunu olup, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
5 Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Resim Bölümü veya Resim İş Öğretmenliği programı lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümünden mezun olup, Gazetecilik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İslam İktisadı ve Finansı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
8 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Matematik Mühendisliği anabilim dalından tezli yüksek lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.
9 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.
10 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İnsan ve Toplum Bilimleri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup, Kültürel çalışmalar alanında doktora yapıyor olmak.
11 Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Spor Yönetimi ve Rekreasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, aynı alanda doktora yapıyor olmak.
12 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı  veya Konservatuvarların ilgili bölümlerinden mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak.
13 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Seyahat İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
14 Biga Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İşletme Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
15 Biga Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
16 Çan Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 "İşletme veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. "
17 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon
Yerel Yönetimler
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yerel Yönetimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
18 Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İşletme veya Maliye Bölümü lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.