İlan Bilgisi

wave

12.10.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı


                                                                                                                                  T.C

                                                                       ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                   ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

               Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma veYükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

               Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak. Maliye Tarihi, Yerel Yönetimler Maliyesi ve Mali Saydamlık alanında çalışma yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası Hukukta Arabuluculuk Yöntemleri, Uluslararası Sistemde Güç Dengesi ve Ortadoğu Siyaseti hakkında çalışmalar yapmış olmak.
3 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Finansal Piyasalar, Davranışsal Finans, Volatilite Yayılım Etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
4 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Enerji Yönetimi Bölümü
Enerji Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yenilenebilir enerji yönetiminde box-behnken matematiksel modelleme, sıfır emisyon, temiz enerji yatırımları konularında çalışmalar yapmış olmak.
5 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölümü
Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sualtı Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak. Kültürel miras ve kültürel miras alanları ile ilgili çalışmaları olmak.
6 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. İhtiyoplankton ve deniz balıklarında üreme biyolojisi konularında çalışmaları olmak.
7 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Su Ürünleri Temel Bilimler alanında doktora yapmış olmak. Denizel makrozoobentik toplulukların sistematiği, biyolojisi ve ekolojisi konularında çalışmaları olmak.
8 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Su Ürünleri Yetiştiriciliği alanında doktora yapmış olmak. Balık yeminde alternatif protein kaynakları, akvaryum balıklarında larval gelişim, balıklarda kan, enzim, histopatoloji ve üreme konularında çalışmalar yapmış olmak.
9 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak. Eğitim Politikaları, Politika Analizi ve Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Teşvik konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
10 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Profesör 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini RPD alanında almış olmak. Psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ve psikolojik yardım alma niyeti konusunda çalışmalar yapmış olmak.
11 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Ses eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Bireysel ses eğitimi, koro ve şarkı söyleme becerisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Bilimsel yaratıcılık, FeTeMM, Biyoetik değerler, çevre eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Eski Türk Edebiyatı sahası seyahat edebiyatı, divan incelemesi, metin şerhi ve mitoloji konuları üzerine çalışmaları olmak ve Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerine çalışmış olmak.
14 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Vignette Tekniği, Anlatı Araştırması, Okuryazarlık Türleri ve Türk Romanında Değerler Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
15 Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sanatta Yeterlik eğitimini Eski Çini Onarımları alanında yapmış olmak. Klasik Dönem Osmanlı Çinileri üzerine akademik çalışma yapmış olmak.
16 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sanatta Yeterlik eğitimini Grafik alanında yapmış olmak. Grafik Tasarım alanında çoklu dil kullanımı konusunda araştırma ve uygulama yapmış olmak.
17 Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı
Doçent 1 Moda tasarımı alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Giysi tasarımı ve dokuma tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
18 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Millî ve manevî değerler sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
19 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Arap Dili ve Belagati Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Arapça dil dilbilgisi ve dil öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
20 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Arap Dili ve Belagati Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Arapça yazım kuralları konusunda çalışma yapmış olmak.
21 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Yabancılara Arapça gramer öğretimi konusunda çalışma yapmış olmak.
22 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Hadis Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak. Hanefi hadis usulü alanında mukayeseli çalışmalar yapmış olmak.
23 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kelam Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. İslam düşüncesinde Kelam ve Fıkıh Usulü disiplinleri ekseninde akıl, hüküm ve insan fiilleri kavramları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
24 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kur’an-ı Kerim Öğretimi ve Dini Musiki alanında çalışmalar yapmış olmak.
25 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kıraat Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Müfessirlerin kıraate yaklaşımları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
26 İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Bölümü
Medya Çalışmaları Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış olmak. Finansal iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak.
27 İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Televizyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini sinema alanında almış olmak. Sinemada seyir kültürü ve dijital platformlar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
28 İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Televizyon Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Radyo ve televizyon programında doktora yapmış olmak. Yeni medya okur yazarlığı ve kültürleşme konularında çalışmalar yapmış olmak.
29 İletişim Fakültesi
Yeni Medya Bölümü
Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İletişim bilimleri programında doktora yapmış olmak. Dijital iletişim ve teknoloji bağımlılığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
30 İletişim Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Gazetecilik programında doktora yapmış olmak. Sosyal medya ve siber zorbalık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
31 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Osmanlı Sosyal Hayatı, Şehir Tarihi ve Kölelik konularında çalışmalar yapmış olmak.
32 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Profesör 1 Bilgisayar Bilimlerinde bilgi erişim sistemleri, görüntü erişim sistemleri, kullanıcı odaklı erişim ve arama motorları, kişiselleştirilmiş algoritmalar alanlarında çalışma yapmış olmak.
33 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Atık betonların yeniden kullanılması ve katkı-çimento uyumu konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
34 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olmak. Ölçek geliştirme çalışması yapmış olmak. Hemşirelik modelleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
35 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Enerji Ekonomisi, Enerji Ekonomi Politiği konularında çalışmalar yapmış olmak.
36 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sovyet sonrası dönemde siyaset-bürokrasi ilişkisi ve Türk Cumhuriyetlerinde siyasal yaşam ve kurumlar hakkında çalışmalar yapmış olmak.
37 Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Otizmli çocuklar ve spor masajı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
38 Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sporda doping ve kan akımı kısıtlama antrenmanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
39 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Göz hastalıkları uzmanı olmak. Gonyoskopi-asisted translüminal trabekülotomi cerrahisinin sonuçlarını inceleyen ve başarısını etkileyen faktörler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
40 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Mitral kapak cerrahisi ve atrial fibrillasyon ablasyon tedavisi, Aort anevrizma alanında çalışma yapmış olmak ve Hava kirliliği ve venöz tromboz ilişkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
41 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 Çocuk Romatoloji ve Çocuk Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak. Juvenil İdyopatik Artrit, Hemolitik üremik sendrom, henoch-schonlein purpurası, MIS-C, Ailesel Akdeniz Ateşi ile ilgili çalışmaları olmak.
42 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Hematoloji hastalarındaki enfeksiyonların tanı ve takibi için biyomarkerlar ile ilgili çalışmalarıyla birlikte, Leptospiroz tanısında skorlama sistemleriyle ilgili çalışması olmak.
43 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Genel dahiliye uzmanı olmak. Akut pankreatitte Serum YKL-40 ve diğer inflamatuar parametrelerin hastalık prognozu üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
44 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Nefroloji Yan Dal uzmanı olmak. Kontrast nefropati ile ilgili genetik çalışmaları olmak.
45 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Multipl skleroz ve kognisyon konusunda, epilepsi ve parasomni birlikteliği ve epilepsi alanında çalışmış olmak.
46 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Meme ve rektum kanserlerinin radyolojik görüntülemesi konularında çalışmaları olmak.
47 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi bilim alanında eğitim almış olmak.
48 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizyoloji (Tıp) Alanında doktora yapmış olmak. Kardiyovasküler sistem ve sindirim sistemi fizyolojisi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
49 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İmmünoloji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İnflamasyon, metabolik sendrom ve ilaç etkileşimleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
50 Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
51 Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Turizm Pazarlaması, Sosyal Medya ve Örgütsel Davranış konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
52 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Entomoloji alanında, meyve zararlılarının biyolojisi, populasyon gelişimi, konukçuları ile yabancı otların doğal düşmanlarla mücadelesi konularında çalışmaları olmak.
53 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fitopatoloji alanında, sebze ve süs bitkilerinde virüs hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
54 Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında sensör ve sensör sistemleri geliştirmek üzerine çalışmalar yapmış olmak.
55 Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Serin iklim tahıllarında kuru madde birikimi ve modellemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
56 Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Toprak fiziği, toprak koruma ile birlikte tarımsal atıkların tarımda değerlendirilmesiyle ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
57 Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme anabilim dalında doktora yapmış olmak. Endüstri bitkilerinde bitki besin elementlerinin ve bitki büyüme düzenleyicilerinin stres faktörleri üzerine etkileriyle ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
58 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Ses Anasanat Dalı
Profesör 1 Kanun çalgısı eğitim-öğretimine yönelik metodolojik çalışmaları olmak.
59 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Ses Anasanat Dalı
Doçent 1 Müzik teorileri alanında doçentliğini almış olmak. Flüt icrası, eğitimi ve araştırmaları üzerine çalışmaları olmak.
60 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Ses Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Viyola çalgısı üzerine çalışmaları olmak. Solo, oda müziği ve orkestra ile konserler vermiş olmak.
61 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Ses Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Korno çalgısı üzerine çalışmaları olmak. Solo, oda müziği ve orkestra ile konserler vermiş olmak.
62 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Dr. Öğr. Üyesi 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak. Yerel Yönetimler Maliyesi ve Yerel Kalkınma konularında çalışmalar yapmış olmak.
63 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Turist Rehberliği
Dr. Öğr. Üyesi 1 Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Turizm İşletmelerinde Atmosfer, Destinasyon Taşıma Kapasitesi ve Hava Rekreasyoncuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
64 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Spor Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fiziksel aktivite ve mental sağlık kavramları, yeme davranışları, pandemi sürecinde fiziksel aktivite ve/veya egzersizlerin önemi, egzersiz ve bağımlılık ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
65 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Okul öncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönemde hatalardan öğrenme, okul öncesi eğitimde STEM uygulamaları, erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı, Dünya'da ve Türkiye'de okul öncesi eğitim sistemlerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
66 Biga Meslek Yüksekokulu
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Mobilya ve Dekorasyon
Dr. Öğr. Üyesi 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Mobilya işletmelerinde inovasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
67 Biga Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler
Dr. Öğr. Üyesi 1 Azınlık politikaları, soğuk savaş, tarafsızlık politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
68 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Bölümü
Eczane Hizmetleri
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Kemoterapötik ilaç toksisitesi ve eser elementler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
69 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Ekzotoksin genler, esansiyel yağların antibakteriyel aktivitesi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
70 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Adli muhasebe ve pazarlama muhasebesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
71 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarında ölçek geliştirme konularında çalışmalar yapmış olmak.
72 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
İnşaat Teknolojisi
Doçent 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Yığma yapıların onarım ve güçlendirilmesi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
73 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kompozit malzemeler, radyasyon kalkanlama, nano malzemelerin üretimi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
74 Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik alanında doktora yapmış olmak. Bor, lityum ve seramik malzemeler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
75 Ezine Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kamu Yönetimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kadın konularında çalışma yapmış olmak.
76 Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Ada turizmi, tüketici marka tercihi, yeşil pazarlama, özgecilik ve kadın girişimciliği alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.