İlan Bilgisi

wave

31.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Eleman İlanı


                                                                                                                                        T.C.

                                                                                 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                          ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

           Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.  maddesinde  belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve  30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro  ve Usulü Hakkında  2  Sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

          Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

          Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

           GENEL ŞARTLAR

           1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

               b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;  adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

          2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

          3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

     ÖZEL ŞARTLAR

           1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim  süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

           2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

           3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

           4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

    NOT : Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

       MUAFİYET

        1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

        2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi                                   : 31.12.2022

Başvuru Bitiş Tarihi                                          : 14.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi           : 16.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Tarihi     : 17.01.2023

İtiraz Sonuçlarının İlan Tarihi                           : 19.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi                                            : 23.01.2023

Sınav Giriş Yerleri                                            : İlgili Birimlerde

Giriş Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi                 : 25.01.2023

Giriş Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi                : 26.01.2023

İtiraz Sonuçlarının Açıklanma Tarihi                 : 29.01.2023

NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER:

          1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)

          2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri

          3- Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi

          4- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)

          5- Onaylı not transkripti  (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)

          6- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

          7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

          8- ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)

          9- Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

        10- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)

        11- Adli Sicil Kaydı

        12- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler

        13- İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi veya Hadis alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kıraat eğitimi almış olmak.
3 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde doktora yapıyor olmak.
4 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İşletme Bölümü (%100 İngilizce) lisans mezunu olmak. İşletme alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Geleneksel El Sanatları
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Resim Anasanat Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Dekoratif El Sanatlarında Usta Öğretici Belgesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.
7 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Laboratuvar Teknoloji Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Kimya veya Kimya Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde veya Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
8 Çan Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Mekatronik
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Jeoloji, Jeofizik, Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
9 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Kamu Yönetimi lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
10 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Halkla İlişkiler, Sosyoloji veya Psikoloji alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
11 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
12 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Makine Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 3 yıl deneyime sahip olmak.
13 Ezine Meslek Yüksekokulu
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Halkla İlişkiler, Pazarlama veya Medya ve Kültürel Çalışmalar alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası halkla ilişkiler alanında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
14 Ezine Meslek Yüksekokulu
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Halkla İlişkiler, Pazarlama veya Uluslararası İşletmecilik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
15 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
16 Yenice Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Geleneksel Türk El Sanatları veya Seramik lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası Çini Restorasyon alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.
17 Yenice Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Lojistik
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Lojistik, İşletme veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
18 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Bilgi İşlem
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. JAVA teknolojilerine hakim olmak bu alanda proje geliştirmiş olmak ve belgelemek, çok iş parçacıklı programlama (multithreaded programming) konusunda tecrübeli olmak ve nesneye yönelik programlama, restful, soap, HTML, CSS, JavaScript, JQuery ve SQL konusunda bilgi sahibi olmak.
19 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Merkez Laboratuvarı
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla çevre bilinci ve etiği konusunda deneyim sahibi olmak.