İlan Bilgisi

wave

12.10.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı

                                                                                                                                T.C. 

                                                                   ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                         ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

         Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.  maddesinde  belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve  30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro  ve Usulü Hakkında  2  Sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve  Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

          Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

GENEL ŞARTLAR

          1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

            b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;  adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır. Eğitim Bilimleri bölümleri için (Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

          2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

          3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

          1. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

           2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

         3. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR

          Öncelikli alan olarak ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURULARI

          14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

NOT : Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

        1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

          2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi                             : 12.10.2020

Başvuru Bitiş Tarihi                                    : 26.10.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi     : 30.10.2020

Giriş Sınavı Tarihi                                       : 04.11.2020

Sınav Giriş Yerleri                                       : İlgili Birimlerde

Sonuç Açıklama Tarihi                                : 06.11.2020

NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER:

          1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)

          2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri

          3- 2 adet vesikalık fotoğraf

          4- Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi

          5- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)

          6- Araştırma Görevlileri için istenilen alanla ilgili halen tezli lisansüstü öğrencisi olduğuna dair bu ilana başvuru süresi içinde alınmış onaylı öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)

          7- Onaylı not transkripti  (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)

          8- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

          9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

        10- ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)

        11- Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

        12- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)

        13- Adli Sicil Kaydı

        14- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler

        15- İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gıda Teknolojisi Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi alanında doktora yapıyor olmak.
2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 2 Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 İnsan Beyni ve Nörobilim alanında doktora yapıyor olmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Optik, Elektrooptik ve Fotonik alanında doktora yapıyor olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Biyoteknoloji alanında doktora yapıyor olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Organik Kimya Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Biyoteknoloji alanında doktora yapıyor olmak.
7 Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi ve Gıda Biyoteknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.
8 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Kuantum Programlama) alanında doktora yapıyor olmak.
9 Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi ve Gıda Biyoteknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.
10 Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Organik Tarım alanında doktora yapıyor olmak.
11 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım uygulamaları dahil) alanında doktora yapıyor olmak.
12 Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil) alanında doktora yapıyor olmak.
13 Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) 1 Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım uygulamaları dahil) alanında doktora yapıyor olmak.
14 Yenice Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Lisans öğrenimi sonrası Sivil Savunma alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
15 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 Maden Mühendisliği lisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.