İlan Bilgisi

wave

01.12.2020 tarihili Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet  belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Profesör 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Doçentlik unvanı almış olmak. İş sözleşmelerinin feshi ve devri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı
Doçent 1 Rehber yol oluşturulmasının resiprokasyon hareketi ile çalışan eğelerin kırılma direncine etkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
3 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktora ve Doçentliğini Eğitim Felsefesi alanından almış olmak. Sevgi eğitimi, karakter ve değerler eğitimi, değer okuryazarlığı konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
4 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olmak. Örgütsel Davranış, Eğitim Örgütlerinde Halkla İlişkiler ve Türk Eğitim Sistemine yönelik çalışmalar yapmış olmak.
5 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalında almış olmak. Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testler, çok yüzeyli rasch modeli ve kayıp veri konularında çalışmalar yapmış olmak.
6 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanından almış olmak, görsel sanatlarda sembolik imgelem ve bilinçaltı, çağdaş sanatta alternatif malzeme, tekstil malzemesinin sanat yapıtına dönüşümü konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Biyoloji eğitiminde doktora yapmış olmak. Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutum ve bilimsel araştırma öz yeterlilikleri ile ilgili yayın, proje yarışmalarına yönelik tutumları ile ilgili yayın ve proje yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini İlköğretim Matematik Eğitimi alanında almış olmak. Matematik kimliği, matematik dersine yönelik tutum, öz-yeterlik, kaygı ve duygu durumları ve matematik eğitimi değerlerine yönelik konularda çalışmalar yapmış olmak.
9 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Kimya alanından almış olmak. Elektrokimyasal ve fotoelektrokimyasal sensör ve biyosensör tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
10 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Sınıf Öğretmenliği alanında Doçentliğini almış olmak. Yerel Okuryazarlık becerisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
11 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktorasını ve Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Görsel okuryazarlık, Türkçe Öğretmenliği lisans programları, ilkokuma yazma öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Kuzey Batı Anadolu Tunç ve Demir Çağı kültürleri üzerinde çalışmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Zooloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Hayvan Sistematiği alanında Doçentliğini almış olmak. Amfibi ve Reptillerle ilgili taksonomik ve fizyolojik çalışmalar yapmış olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Fizikokimya Anabilim Dalı
Profesör 1 Tiyol-en klik kimyası yoluyla çapraz bağlanabilen konjuge polimerler ve OLED uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
15 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Fizikokimya Anabilim Dalı
Profesör 1 Biyopolimerler üzerine gama ışınının etkisi ve biyopolimer nanolifler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16 Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Profesör 1 Anadolu Selçuklu cam sanatı ve kalemişi süslemeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
17 Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk Dünyası ve Orta Çağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Ortaçağ maden sanatı ve Anadolu Selçuklu köşkleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
18 Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Suç korkusu ve suç sosyolojisi üzerine çalışmış olmak. Yaşlılık sosyolojisi ve yaşlılık atlası üzerine uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.
19 Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Kurtuluş Savaşının sosyolojisi üzerinde çalışmış olmak. Kırsal toplumsal yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak. Aydınlanma dönemi düşünce akımlarının sosyolojisi üzerinde çalışmış olmak.
20 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Osmanlı Devletinde İç güvenlik ve Eski Eser politikaları üzerine çalışmaları olmak.
21 Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Profesör 1 Doçentlik ünvanını Plastik Sanatlar Alanında almış olmak. Felsefe ve sanat bağlamında güzellik-çirkinlik, estetik ve Modernizm/Postmodernizmin resim sanatına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
22 Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Bölümü
Seramik Anasanat Dalı
Profesör 1 Geleneksel Çanakkale Seramikleri ve Çanakkale Troia antik kenti konulu mimari seramik heykelleri konularında araştırma, proje ve yayın yapmış olmak.
23 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Hadis Anabilim Dalı
Doçent 1 Salihayn ve Muvatta arasındaki ilişki konusunda çalışma yapmış olmak.
24 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Doçent 1 İslam Hukuku'nda Ehl-i Rey ve Ehl-i Hadis konusunda çalışma yapmış olmak.
25 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Medya Ekonomisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Gazetecilik, Medya, Ekonomi, Sanayi 4.0, Sanayi 4.0’ın Medya’ya Etkileri, Sanayi 4.0’ın Gazeteciliğe Etkileri, Medya veya Gazetecilikte Değişim Dönüşüm konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
26 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı bilim alanında almış olmak. Ekolojik peyzaj planlama, kentsel sürdürülebilirlik ve yeşil altyapı konularında çalışmalar yapmış olmak.
27 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Profesör 1 Peyzaj Alanlarında Sulama Sistemleri ve Peyzaj Bitkilerinde su stresi konularında çalışmalar yapmış olmak.
28 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir Planlama Anabilim Dalı
Profesör 1 Kırsal alanlar, kent-kır etkileşimi konularında çalışma yapmış olmak.
29 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir Planlama Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini uzaktan algılama alanında almış olmak. İklim, hidrometeoroloji ve tarım konularında multispektral-hiperspektral uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları yapmış olmak.
30 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Ardışık kimyasal-biyolojik yöntemlerle atıksuların arıtımı ve atıksulardan enerji üretimi konularında çalışması olmak. Yabancı dilde eğitim verme koşulunu sağlamak.
31 Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçent unvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Yemeklik yağ organojelleri ve gıda uygulamaları, kanatlı ürünleri ve kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
32 Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Sismoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Deprem dalgalarının soğrulması ile eolinit ve yalıtaşı içeren kıyı ortamlarının jeofizik araştırmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
33 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini muhasebe alanında almış olmak. Tedarik zinciri yönetimi maliyetleri, iş gücü maliyetleri ve muhasebe ve denetim standartları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
34 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Hat yöneticiler, proaktif davranışlar ve kişilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
35 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Profesör 1 Genel anestezi uygulanan hastalarda inhalasyon anestezik kullanımının ve propofol infüzyonunun oksidan/antioksidan sisteme etkileri konusunda çalışması olmak.
36 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Oleuropeinin Nöromüsküler bloker ilaçların mast hücre aktivasyonu üzerine koruyucu etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
37 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Künt toraks travması sonucu izole kot fraktürü gelişen hastalarda analjezik tedavi ve solunum fizyoterapisinin komplikasyonlara etkisi hakkında çalışma yapmış olmak.
38 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Doçent 1 1 Tiroid hastalıklarının hücre dışı nükleik asitler ile ilişkisini inceleyen çalışma yapmış olmak. Avrupa Board sertifikası olmak.
39 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Endoskopik omurga cerrahisi konusunda yurtdışında en az 6 ay eğitim almış olup, bu konuda ulusal ve uluslararası yayınları olmak ve Ortopedi ve Travmatoloji Avrupa Board sertifikası sahibi olmak.
40 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Kardiyak MRI sertikası, kardiyak MRI konusunda yayınları ve kardiyak MRI ile ilgili yetkin bir merkezde en az 1 yıllık çalışmış olmak.
41 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Metabolik Sendrom ve İnflamasyon ile ilgili çalışması olmak.
42 Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı"
Profesör 1 Toprak biyolojisi, toprak mikrobiyolojisi ve toprak enzimleri konusunda çalışmaları olmak.
43 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Profesör 1 Müzikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Yaylı Çalgılar alanında yayınları olmak.
44 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Profesör 1 Müzik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Müzik Eğitimi ve koro alanında yayınları olmak.
45 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Doçent 1 Müzikoloji alanında doçentliğini almış olmak. Performans alanında yayınları olmak.
46 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Laboratuvar Teknoloji Programı
Doçent 1 Doçentliğini Fen Bilimleri / Biyoloji Bilim alanından almış olmak. Gıda Patojenleri, Laktik Asit Bakterileri (LAB) ve probiyotik mikroorganizmalar hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
47 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi
Doçent 1 Enzimatik ve Oksidatif Polimerizasyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.