İlan Bilgisi

wave

01.12.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Elemanı İlanı

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.  maddesinde  belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve  30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro  ve Usulü Hakkında  2  Sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi  ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı  tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

          Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

GENEL ŞARTLAR

          1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

              b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;  adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.  Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlar için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır.

          2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

          3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

          1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

          2. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURULARI

          14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

MUAFİYET

        1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

         2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi                          : 01.12.2020

Başvuru Bitiş Tarihi                                : 15.12.2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi     : 18.12.2020

Giriş Sınavı Tarihi                                   : 23.12.2020

Sınav Giriş Yerleri                                   : İlgili Birimlerde

Sonuç Açıklama Tarihi                            : 25.12.2020

NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER:

          1- Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)

          2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri

          3- Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi

          4- Onaylı mezuniyet belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)

          5- Onaylı not transkripti  (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)

          6- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

          7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

          8- ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)

          9- Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

        10- Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK'ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)

        11- Adli Sicil Kaydı

        12- Varsa muafiyet ile ilgili belgeler

        13- İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Piyano ve oda müziği alanında sanatsal faaliyetlerde bulunmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl çalışma deneyime sahip olmak.
2 Biga Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Otomotiv Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü veya Makine Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
3 Çan Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İş Sağlığı ve Güvenliği veya Fizik lisans mezunu olmak. İş Güvenliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına Sahip Olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az 5 yıl deneyime sahip olmak.
4 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Bölümü
Eczane Hizmetleri
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Analitik Kimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası alanında en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
5 Ezine Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Gıda Mühendisliği alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Öğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak. ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikasına sahip olmak.
6 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Konaklama İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
7 Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 İktisat Bölümü lisans mezunu olmak. Aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Öğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
8 Yenice Meslek Yüksekokulu
Veterinerlik Bölümü
Laborant ve Veteriner Sağlık
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. ÜYTE Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu sertifikasına sahip olmak.
9 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 Sanat Tarihi alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Taşınabilir XRF cihazı kullanımı ve polarize ışık mikroskobu kullanımı sertifikalarına sahip olmak.
10 Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
Kalite Birimi
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.